DANIŞMANLAR

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 2015-2019 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Stratejisi’nin “Çocuk adalet sisteminde çocuğun etkin korunması için gerekli önlemlerin alınması ve kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi” kenar başlıklı 7.1 numaralı hedefi kapsamında “yasal düzenlemelerin uluslararası standartlara uygun şekilde gözden geçirilmesi” bir strateji olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızca hazırlanan 2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Planın Stratejik Planın “Çocuk adaleti sisteminin güçlendirilmesi” kenar başlıklı 2.6No’lu hedefinde “Çocuklara yönelik mevzuatın analizinin yapılması ve ihtiyaç olması halinde mevzuat değişikliği taslağının hazırlanması” stratejik bir hedef olarak öngörülmüştür.

Sözkonusu stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi ve adli süreçte çocuklara yönelik etkin şekilde hizmet sunulabilmesi, çocukla ilgili kamu ve özel hukuk alanındaki tüm yasal düzenlemelerin “çocuğun yüksek yararı” ilkesi doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi ve sistemin etkinlik ve verimliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Başkanlığımız ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun YENİSEY danışmanlığında Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK, Yard. Doç. Dr. Mehmet Sinan ALTUNÇ, Ar. Gör. Gülen Sinem TEK ve Gözde KAÇMAZ’dan oluşan ekip ile danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Belirlenen danışman ekip tarafından karşılaştırmalı mevzuat da dikkate alınmak suretiyle çocuk adaleti sistemine ilişkin ulusal ceza ve özel hukuk mevzuatının analizi çalışması yürütülecektir.

image-1

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal