CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ AYTEKİN SAKARYA'NIN KONUŞMASI

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, kıymetli konuklar,

Genel Müdürlüğümüz Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İngiltere Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Adalet Akademisi ve Bakanlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli katılımcılar,

Bilindiği üzere, Türk ceza adalet sistemine ilişkin yürütülen reform çalışmaları 2005 yılında büyük bir ivme kazanmış ve bu kapsamda Ülkemizin temel ceza mevzuatı niteliğindeki kanunlar, modern dünyada geçerli olan insan odaklı yaklaşımlar dikkate alınmak suretiyle yenilenmiştir.

2005 yılı öncesi ceza adalet sistemimize hâkim olan klasik ceza hukuku yaklaşımı, suç failini cezalandırma yetkisine devletin tek başına sahip olduğu yönündeki varsayım nedeniyle, devletle bireyler arasında suç sebebiyle doğan ilişkide mağduru dışlamış ve bu ilişkinin sadece devletle fail arasında doğduğunu kabul etmiştir.
Ancak, modern ceza hukuku anlayışında, mağdurun ceza muhakemesi süreçlerindeki hakları korunarak suç nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların mümkün olduğunca telafi edilmesi bir öncelik olarak ortaya çıkmıştır. Yeni ceza mevzuatımıza hakim kılınmak istenen bu anlayışta, artık mağdur veya daha genel bir ifadeyle suçtan zarar gören gerçek kişiler ceza adalet süreçlerinin unutulan, dışlanan, yok sayılan sujeleri olmaktan çıkartılarak hak ettikleri konuma getirilmişlerdir.

Bu anlayışın bir yansıması olarak; mağdur hakları alanında değişik inceleme raporları ile de tespit edilmiş bulunan eksiklikleri ve ihtiyaçları giderecek çalışmalara bir an önce başlamak ve mağdurlarla birlikte ceza adalet süreçlerinde yer alan tüm sujeleri tatmin edecek bir sisteme kavuşturmak amacıyla, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde "Mağdur Hakları Daire Başkanlığı" 18/11/2013 tarihli Bakan Olur'u ile kurulmuştur.

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, kıymetli misafirler,

Kuruluş süreci devam eden Mağdur Hakları Daire Başkanlığının öncelikli hedefi; Ülkemizde suç mağdurlarının temel haklarına, sunulacak hizmetlere ve bu hizmetlerin hangi birimler tarafından yerine getirileceğine dair hususları düzenleyen temel bir Mağdur Hakları Kanunu hazırlanması ve buna ilişkin idari yapının oluşturulmasıdır.
Bu gün açılışı yapılan Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu ile, mağdur haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmek suretiyle yürütülen Kanun Taslağı çalışmalarına ışık tutulması, Ülkemiz ceza adalet sisteminde mağdurların konumun iyileştirilmesine katkıda bulunulması ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda, uluslararası alanda mağdur destek hizmetlerine ilişkin başarılı uygulamalara sahip ülkelerden gelen katılımcılarında dahil olduğu panelistler tarafından ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulama örnekleri, mağdurların toplumsal ve psiko-sosyal açıdan incelenmesi, mağdur destek hizmetleri yürüten kamu ve sivil toplum kuruluşlarının görevleri ile mağdur hakları alanında toplumsal farkındalık ve hizmet sağlayıcıların eğitimi hususlarına değinilecektir.

Bu vesile ile Sempozyumun düzenlenmesinde büyük katkıları bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na, İngiltere Ankara Büyükelçiliği’ne Türkiye Adalet Akademisi’ne ve Bakanlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne şükranlarımı sunuyorum.

Sempozyumun faydalı olmasını dileyerek sözlerime son verirken gerek yurt içinden gerekse yurt dışından katılma nezaketi gösteren tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

Webportal