Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü

Başkanlığımıza bağlı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Müdürlükler aracılığıyla sunulan hizmetlerin koordinasyonunu ve yeknesaklığını sağlamak.

Müdürlüklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, yürütülen çalışmaları takip ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.

Adli görüşme odalarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bu odaların etkin kullanımı ile adli görüşmenin niteliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

Adli görüşme odalarında yapılan görüşmelere ve müdürlüklerde sunulan hizmetlere ilişkin istatistiki verileri toplamak.

Müdürlüklerin ve adli görüşme odalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

Taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerini ilgili birimler ile işbirliği içerisinde düzenlemek.