Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Adli Destek ve Yardım Hizmetleri Daire Başkanlığı

Başkanlığımıza bağlı Adli Destek ve Yardım Hizmetleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Diğer şube müdürlüklerinin görev alanı dışında kalan yaşlı, engelli ve mülteciler gibi kırılgan gruba dâhil mağdurlar ile tanıkları sahip oldukları haklar ve kendilerine sunulan hizmetler ile görev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalar yürütmek, bu kişilere yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek.

Tanıklar ile diğer şube müdürlüklerinin görev alanı dışında kalan mağdurlara hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmek.

Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, müdürlüklerce sunulan hizmetlerin koordinasyonunu ve kalitesinin artırılmasını sağlamak, müdürlüklerde görev yapan personele yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerini ilgili birimler ile işbirliği içerisinde düzenlemek.

Adli görüşme odalarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, yaygınlaştırılmasına, etkin kullanımı ile adli görüşmenin niteliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

Adli görüşme odalarında yapılan görüşmelere ve müdürlüklerde sunulan hizmetlere ilişkin istatistiki verileri toplamak.

Adli yardım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu hizmetten faydalananların adalete erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

Adli yardım alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak, projeler geliştirmek ve adli yardım mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Sunulan adli yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için Türkiye Barolar Birliği, barolar ve diğer ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak.

İhtiyaç duyulan konularda araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yürütmek, projeler geliştirmek.