170/1 SAYILI "CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇ SORUŞTURMALARI" GENELGESİ YAYIMLANDI

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin soruşturmaların yürütülmesinde herhangi bir eksiklik veya gecikmeye sebebiyet verilmemesi ve etkin soruşturma yürütülmesi ile bu soruşturmalarda görev alan uygulayıcılara yol gösterebilmesi amacıyla 19.11.2018 tarihli ve 170 sayılı “Çocuk ve Kadınlara Karşı İşlenen Cinsel Suç Soruşturmaları” Genelgesi gözden geçirilerek 31.10.2022 tarihli ve 170/1 sayılı "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suç Soruşturmaları" Genelgesi olarak güncellenmiştir.

170/1 sayılı Genelgede; cinsel dokunulmazlığa ilişkin soruşturma işlemlerinin Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak işbölümü ile her adliyede belirli Cumhuriyet savcıları tarafından takip edilmesi ve zorunlu olmadıkça işbölümü değişikliği yapılmayarak bu konuda uzmanlaşmanın sağlanması, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından eylemin niteliği gözetilerek kolluk birimlerine ayrıntılı bir şekilde gereken talimatların verilmesi, 7188 sayılı Kanunla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236 ncı maddesine eklenen dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar uyarınca mağdurun beyanının suçun niteliğine göre Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve benzeri özel merkezler ile Adli Görüşme Odalarında (AGO) alınması ile soruşturmalar yürütülürken dikkat edilmesi gereken sair hususlara yer verilmiştir.

Dökümanlar