Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM)

ÇOCUK ADALET MERKEZİ UYGULAMASININ AMACI
Çocuk Adalet Merkezi uygulaması ile çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, Cumhuriyet başsavcılığı çocuk bürosu ve adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin bir arada yapılandırılması suretiyle çocuklara yönelik tüm adli işlemlerin bu merkezde çocuk dostu usuller uygulanarak yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Çocuk Adalet Merkezinde ayrıca çocuk polisi, adli tıp uzmanı, aile ve sosyal hizmetler görevlisinin yanı sıra baroya, hukuk kliniği uygulaması için hukuk fakültesine ve psiko-sosyal destek kliniği uygulaması için de psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet gibi bölümlere yer ayrılması sağlanarak paydaş kurumların çocuklara bütüncül hizmet sunumu hedeflenmektedir.

KALKINMA PLÂNI VE STRATEJİ BELGELERİYLE İLİŞKİSİ

2019-2023 dönemine ilişkin On Birinci Kalkınma Plânının “Çocuk” kenar başlıklı 2.3.6 No’lu bölümünde;
 • Çocuk adalet sisteminin önleyici, onarıcı ve geliştirici mekanizmalar doğrultusunda risk takibini içeren bir yapıya kavuşturulacağı,
 • Çocuk Koruma Kanununda öngörülen çocuklara özgü tedbirlerin uygulanması ve tedbir kararlarının izlenmesine ilişkin mekanizmaların geliştirilmesinin sağlanacağı,
 • Çocuk adalet sisteminin onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacağı,
 • Adli süreçte çocuklara özgü koruma mekanizmalarının güçlendirileceği,
 • Çocuk dostu mülakat usullerinin destekleneceği ve adliyelerde adli görüşme odalarının sayısının artırılacağı,
 • Adliyelerde çocuklara nitelikli destek sunan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin yaygınlaştırılacağı,
hususlarına yer verilmiştir.

İnsan Hakları Eylem Plânının “Kırılgan Kesimlerin Korunması ve Toplumsal Refahın Güçlendirilmesi” kenar başlıklı sekizinci amacı altında yer alan “Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişimlerinin Desteklenmesi” başlıklı 8.1 No’lu hedefinde;
 • Aile mahremiyeti ve çocuğun üstün yararının daha iyi korunabilmesi amacıyla aile ve çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içinde bulunacağı yeni bir adliye mimarisi modeli geliştirileceği,
 • Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarının, çocuk dostu olacak şekilde tasarlanacağı, duruşmalara hâkim, savcı ve avukatların cübbe giymeksizin katılımına imkân sağlanacağı, 
hedeflerine yer verilmiştir.

2019-2023 dönemine ilişkin Yargı Reformu Stratejisinin “Çocuk adaleti sistemi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacak ve mağdur odaklı bir yaklaşım benimsenecektir.” kenar başlıklı 7.4 No’lu hedefi kapsamında;
 • Çocuk mahkemelerinin fiziki koşullarının çocuk ceza adaleti sisteminin amacına uygun hâle getirileceği stratejisine yer verilmiştir.
2019-2023 dönemine ilişkin Bakanlığımız Strateji Belgesinin “Çocuk adaleti sistemi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacak ve mağdur odaklı bir yaklaşım benimsenecektir.” kenar başlıklı 1.4 No’lu hedefi kapsamında;
 1. Çocuk mahkemelerinin fiziki koşullarının çocuk adaleti sisteminin amacına uygun hale getirileceği,
 2. Adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin merkez ve taşra birimlerinin oluşturulacağı ve adli görüşme odalarının ülke geneline yaygınlaştırılacağı,
stratejilerine yer verilmiştir.

SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
Çocuk Adaleti Merkezi uygulaması ile;
 1. Çocuklara yönelik adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yürütülecektir.
 2. Çocuklara yönelik adli işlemler çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştirilecektir.
 3. Adli süreç boyunca adli destek görevlisinden etkin şekilde yararlanabilme imkânı sağlanacaktır.
 4. Çocuklar adli sürecin yıpratıcı etkisinden korunmuş olacaktır.
 5. Adli birimlerin yanı sıra diğer paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri de söz konusu merkezde yer alacağından çocuk koruma sisteminin daha etkin ve bütüncül şekilde işlemesi sağlanarak çocuğun üstün yararı korunmuş olacaktır.